สาส์นเนื่องในวันสมโภชปัสกาของสมเด็จพระสังฆราชคิริลล์แห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวล

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Паттайе 19.04.2020

สาส์นเนื่องในวันสมโภชปัสกาของสมเด็จพระสังฆราชคิริลล์แห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวล ถึงบรรดาสมณะ บาทหลวง สังฆานุกร และนักพรต และผู้เชื่อทุกคนของพระศาสนจักรรัสเซียออร์โธด็อกซ์
บรรดาสมณะที่น่านับถือ คุณพ่อผู้น่าเคารพ นักพรตชายหญิงที่น่ายกย่อง และพี่น้องชายหญิงทุกคน
พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพแล้ว!
โดยอาศัยพระคุณของพระเจ้าผู้ทรงกรุณา เราได้รับโอกาสที่จะได้มาร่วมค่ำคืนแห่งปัสกาที่โชติช่วง และได้เปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีอีกครั้งในการกลับคืนพระชนมชีพที่รุ่งโรจน์ของพระคริสตเจ้า พ่อขอแสดงความยินดีจากก้นบึ้งหัวใจต่อลูก ๆ ที่เป็นที่รักยิ่งทุกคนเนื่องในวันสมโภชใหญ่ และเป็น “มหาสมโภช” นี้
เป็นเวลาเกือบสองพันปีที่แยกเราออกจากเหตุการณ์ที่เรายังคงระลึกถึงอยู่ในทุกวันนี้ และในทุก ๆ ปีพระศาสนจักรยังคงเฉลิมฉลองการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตวิญญาณที่ไม่เปลี่ยนแปลง พระศาสจักรยังคงเป็นพยานถึงสิ่งที่แปลกไปตามธรรมชาติของสิ่งที่เกิดขึ้นในอุโมงค์ฝังพระศพที่อยู่ใกล้กำแพงกรุงเยรูซาเล็มโบราณอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย
เส้นทางทั้งหมดของพระบุตรของพระเจ้าบนโลกใบนี้ นับตั้งแต่การรับสภาพมนุษย์อันน่าอัศจรรย์ของพระองค์จนถึงการรับพระมหาทรมานและสิ้นพระชนม์อย่างน่าเวทนาบนไม้กางเขน เป็นการเติมเต็มพระสัญญาของพระผู้สร้างที่ครั้งหนึ่งประทานไว้กับบรรดาบรรพบุรุษของเรา พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานผู้หนึ่งมาบนโลก ซึ่งเป็นผู้ที่จะ “แบกรับความทุกข์ทรมานของพวกเรา และความเจ็บปวดของพวกเราไว้” (อิสยาห์ 53:4) และ “ช่วยประชากรของเขาให้รอดพ้นจากบาป” (มัทธิว 1:21) หลายต่อหลายครั้ง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับรองพระสัญญาของพระองค์ผ่านทางบรรดาประกาศกของพระองค์ พระองค์ทรงซื่อตรงต่อพระสัญญาของพระองค์ แม้ว่าประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้จะปฏิเสธพันธสัญญาและละเมิดพระประสงค์ของพระผู้สร้างก็ตาม
แต่ต่อมาการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าก็เป็นการเปิดเผยความรักของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ เพราะว่าความตายได้ถูกกำจัด เพราะความตายเป็นเส้นกั้นที่ขีดแบ่งมนุษย์ให้แยกออกจากพุน้ำแห่งชีวิต และถึงแม้ว่าในทางกายภาพความตายยังคงมีอยู่และมันได้พรากร่างกายมนุษย์ของเราไป แต่ก็ไม่สามารถทำลายจิตวิญญาณของเราไปได้ หรือกล่าวให้ชัดเจนขึ้นว่า เพื่อกีดกันเราจากชีวิตนิรันดร์ในการเป็นหนึ่งเดียวระหว่างเรากับพระผู้สร้าง ความตายได้ถูกเอาชนะแล้วและพิษร้ายของมันก็ถูกกำจัด (เทียบ 1 โครินธ์ 15:55) องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ “เชลยไปเป็นเชลยอีก” (เอเฟซัส 4:8) และได้ทรงทำลายแดนมรณา “เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้” (ลูกา 1:37) เพราะแท้จริงแล้ว “พระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วตามที่ตรัสไว้“ (มัทธิว 28:6)!
ในปีนี้ ประชากรของโลกได้อดทนต่อสู้กับบททดสอบที่ไม่ธรรมดานี้ โรคร้ายนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและมาสู่ประเทศของพวกเราเช่นกัน ทางการได้แนะนำข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคระบาดนี้ ในบางประเทศที่อยู่ในภายใต้การอภิบาลของเขตศาสนปกครองของสมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโก การที่จะประกอบพิธีนมัสการสำหรับปวงชนถูกสั่งระงับ และรวมไปถึงการประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ แต่อย่างไรก็ตาม พวกเราที่เป็นคริสตชนออร์โธด็อกซ์จะไม่ท้อแท้หรือเศร้าโศกในสถานะที่ยากลำบากเช่นนี้ มากไปกว่านั้นเราไม่ควรที่จะตื่นตระหนก เราถูกร้องขอให้รักษาความสงบภายในตัวเราไว้ และให้ระลึกถึงคำตรัสขององค์พระผู้ไถ่ในค่ำคืนก่อนการรับพระมหาทรมานเพื่อไถ่บาปที่ว่า “ในโลกนี้ ท่านจะมีความทุกข์ยาก แต่อย่าท้อแท้ เราชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)
วันสมโภชปัสกาได้กลายมาเป็นการเปลี่ยนจากการตกเป็นทาสของบาปสู่อิสรภาพแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ของมวลมนุษยชาติ “อิสรภาพอันรุ่งเรืองของบรรดาบุตรของพระเจ้า” (โรม 8:21) สิ่งที่พึงกระทำคือการโมทนาขอบพระคุณการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระผู้ช่วยให้รอดที่ทำให้เราได้รับอิสรภาพที่แท้จริงที่อัครสาวกเปาโล ผู้ควรค่าแก่การเชิดชูได้กล่าวไว้ ท่านได้ขอให้เรา “ยืดหยัดมั่นคง…ในเสรีภาพที่พระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ” (กาลาเทีย 5:1) เราได้ยินหรือได้อ่านคำ ๆ นี้บ่อยแค่ไหน? และในตอนนี้เราจำเป็นต้องพิจารณาอย่างละเอียดแล้วว่า พวกเราใช้ชีวิตในทุก ๆ วันราวกับว่าการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้าไม่เคยเกิดขึ้น เราอยู่ในจุดที่จะแลกสมบัติแห่งความนิรันดร์ของเราเพื่อความกังวลของโลกใบนี้ที่ไม่มีวันจบสิ้นและตกเป็นทาสของความไร้สาระบนโลกนี้อีกครั้ง เราจะยอมแพ้ต่อความกลัวชั่วครู่และลืมขุมทรัพย์ฝ่ายจิตที่ไม่อาจเสื่อมสลายและการทรงเรียกอันแท้จริงของคริสตชนสู่การ “รับใช้พระองค์ด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความชอบธรรมจำเพาะพระพักตร์พระองค์ (ลูกา‬ ‭1:75‬) หรือ? ‬‬
และการ “การปฏิบัติศาสนกิจบริสุทธิ์และไร้มลทินเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าพระบิดา” (ยากอบ 1:27) ก็คือการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความรักและอดทน ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนกันและกันเมื่อยากลำบาก ปฏิบัติตามแบบอย่างของพระผู้ทรงเป็นนายชุมพาบาลที่ประเสริฐที่ได้ทรงแสดงแก่เราในพระวรสาร อย่าให้ข้อจำกัดต่าง ๆ ภายนอกได้ทำลายเอกภาพของเรา และพรากอิสรภาพทางจิตวิญญาณที่พวกเราได้รับจากการได้มารู้จักกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้ไถ่ของเรา ผู้ทรงเป็นผู้เอาชนะความตายและประทานโอกาสแก่เราที่จะ “ได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และเราก็เป็นเช่นนั้นจริง” (1 ยอห์น 3:1)
ลูก ๆ ผู้มีความเชื่อทุกคนของพระศาสนจักรนั้น “เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” (กิจการ 4:32) พวกเราต่างเป็นสมาชิก เมื่อพวกเราอยู่ด้วยกันพวกเราเป็นพระกายของพระคริสตเจ้า และจะไม่มีสิ่งสร้างใดที่ “ที่จะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า” (โรม 8:39) ดังนั้นในวันนี้ ให้ผู้ใดก็ตามที่ไม่สามารถมาโบสถ์และอธิษฐานภาวนาได้ด้วยเหตุผลบางประการนั้นพึงระลึกไว้ว่าพวกเขาอยู่ในความคิดและคำอธิษฐานของคนอื่น ๆ เสมอ ความเชื่อได้มอบความเข้มแข็งแก่เราในการดำเนินชีวิตและด้วยการทรงช่วยของพระเจ้า เราจะเอาชนะทุกสิ่งที่ยากลำบากและอ่อนแอ และรวมไปถึงสิ่งที่ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่อัตรายนี้
ลูก ๆ ที่รัก พ่อขออ้อนวอนลูกทั้งหลายให้พึงอธิษฐานภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแข็งขัน เพื่อที่เราทั้งหลายจะยังคงเป็นผู้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวงจรพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยพระคุณของพระศาสนจักร เพื่อศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์จะได้รับการประกอบขึ้น และผู้เชื่อจะเข้าไปใกล้พุน้ำแห่งชีวิตด้วยความกล้าหาญ ซึ่งเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสตเจ้า เพื่อผู้ที่เจ็บป่วยจะได้รับการเยียวยาและผู้ที่แข็งแรงจะได้รับการปกป้องจากอันตรายจากการติดเชื้อนี้
พวกเราเชื่อว่า พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพนี้จะไม่ทรงทอดทิ้งเรา และพระองค์จะประทานความตั้งใจและความกล้าแก่เราเพื่อยืนหยัดในความเชื่อโดยมั่นคง และเพื่อทำเส้นทางสู่ความรอดของเรในชีวิตทางโลกนี้สู่ชีวิตนิรันดร
พ่อขอแสดงความยินดีต่อลูก ๆ ที่เป็นที่รัก พี่น้องชายหญิงทุกคนอย่างสุดใจเนื่องในวันที่โชติช่วงแห่งสมโภชปัสกา และพ่อขอให้ลูกทั้งหลายนั้นเป็นภาพลักษณ์ของศิษย์ที่แท้จริงขององค์พระผู้ไถ่เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบตัวลูกอยู่เสมอ และประกาศกิจการอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ “ผู้ทรงเรียกท่านจากความมืดสู่ความสว่างที่น่าพิศวงของพระองค์” (1 เปโตร 2:9) เพื่อทุก ๆ วันในชีวิตของเราจะได้เป็นพยานผ่านทางการกระทำของเราต่อพลังอำนาจที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้และความจริงของคำปราศรัยแห่งปัสกาว่า:
พระคริสต์ทรงกลับคืนชีพอย่างแท้จริง!
สมเด็จพระสังฆราชคิริลล์
สมเด็จพระสังฆราชแห่งมอสโกและรัสเซียทั้งมวล
สมโภชปัสกา ปีค.ศ.2020

Поделиться ссылкой:

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.