Pagtimbaya sa Metropolitan sa Khanty-Mansiysk ug Surgut Pavel

Russian Orthodox Church in Mindanao Jan 09, 2020

Pagtimbaya sa Metropolitan sa Khanty-Mansiysk ug Surgut Pavel sa iyang adlawng natawhan gikan sa klero ug mga panon sa Metropolitanate of Khanty-Mansiysk and Metropolitanate of Philippines and Vietnam.
January 09, 2020
Sa Talahuron ug Mahal namong Obispo, karon uban sa tanang klero, monastiko ug katawhan sa Khanty-Mansiysk ug Pilipinas ug Vietnam nga ilalom sa imong pastoranhong pag-amuma, dawata ang among kinasing-kasing nga pagtimbaya sa imong adlawng natawhan.
Mahal namong Vladyka, ikaw nga nahimo namong modelo sa madasigong pangalagad sa Balaang Simbahan, nagapakita nga maayong modelo sa pagkamatinumanon sa kabubut-on sa Dios, ug pagkamatinumanon sa Balaang Inahang Simbahan.
Isip usa ka ehemplo sa imong kinabuhi ug sa imong maalamong pastoranhong mga pulong, gihiusa mo ang mga klero ug ang mga panon sa pag-alagad sa Dios ug sa isigkatawo. Ang mga klero mapasalamaton kaayo sa Dios sa gihatag nga kahigayunan sa pagtuman sa kasuguan sa Simbahan ilalom sa imong KUPO. (omophorion)
Giampingan mo ang espirituhanong kahibalo ug nagadan-ag ka sa katawhan sa Dios, ilabina gayud sa espirituhanon ug moral nga aspeto sa henerasyon sa mga kabatan-unan, isip ehemplo sa taas nga pagkamatinud-anon, mahiyason ug matuuhong nagatuman sa imong mga tahas. Wala mo gibiyaan si kinsa mang nag-inusara labina kadtong wala pa nakakita sa dalan padulong sa Dios. Si kinsa mang muduol kanimo makadawat gayud sa imong panalangin, mga maayong pulong, ug kahupayan sa mga palas-anon.
Ikaw, isip matuod nga Amahan, naghatag ug igong panahon niadtong gustong makadawat sa imong balaanong pag-amuma, gugma ug kaluoy.
Gipalambo mo ang maayong relasyon tali sa Simbahan ug pang Gobyerno sa matag rehiyon.
Pinaagi sa Balaang desisyon ug bindisyon sa Balaang Synod sa atong Simbahan, ikaw naatasan pag-usab sa bag-o ug dugang sugu sa pag-atiman ug pagpakaon sa panon sa katawhan sa Pilipinas ug Vietnam. Nasabtan mo nga kining dugang buluhaton usa ka grasya ug kabubut-on sa Dios. Gipadayon mo ang buluhaton sa Talahurong Metropolitan Sergiy, Patriarchal Exarch sa Habagatang Sidlakang Asya sa pag-amuma sa bagang panon sa katawhan sa Republika sa Pilipinas ug Republika sa Vietnam. Sa pagsugyot sa paggamit sa igong kusog ug mga uportunidad sa pagpalambo sa mga kasimbahanan sa matag rehiyon. Hinaut nga ang maluluy-ong Dios maga bindisyon sa tanang mong mga pagpaningkamot sa pag-atiman ug pagpalambo sa diocese sa Pilipinas ug Vietnam sa pagpadaghan pa sa mga magtutuo niini.
Mahal nga Vladyka, niining mahinungdanong adlaw sa imong pagkatawo mahigugmaon kaming nagahalad sa mga pangamuyo nga nagapasalamat sa Dios sa Iyang dako ug abundang kaluoy, nga Iyang gibubo diha kanimo, ang Iyang madasigong alagad.
Kami nagapanghinaut Mahal namong Vladyka sa imong maayong panglawas, mapa pisikal man O mintal, kalinaw ug kasaya diha sa Dios ug hataas nga kinabuhi inubanan sa gamhanang tabang sa Dios sa daghan mong mga obligasyon ug responsableng pastoranhong kalihukan.
Niining masidlakon nga panahon sa Pasko sa atong Ginoo, Hinaut nga ang Balaan ug masusong si Hesus magapanalangin kanimo ug maghatag sa daghan pang katuigan.

Поделиться ссылкой:

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.