PAGTIMBAYA SA KAPASKUHAN! Sa Metropolitan sa Manila ug Hanoi PAVEL

Russian Orthodox Church in Mindanao Jan 07, 2020

PAGTIMBAYA SA KAPASKUHAN!
Sa Metropolitan sa Manila ug Hanoi PAVEL,
Alang sa mga halangdong kleriko, ug tanang mahigugmaon sa Dios nga katilingban sa Philippine-Vietnamese Diocese

Apan miingon ang anghel, “Ayaw kamog kahadlok, tungod kay ania ako aron sa pagsulti kaninyo sa maayong balita nga makahatag ug dakong kalipay sa tanang katawhan. Kay didto sa lungsod ni Haring David natawo karun ang inyong Manluluwas. Siya mao ang Ginoo nga gipili sa Dios nga maoy maghari.”
Lukas 2:10-11
Mga hinigugma kang Kristo nga atong Manluluwas
talahurong mga kaparian, hinigugmang kaigsuonan!

Uban sa malipayong kasingkasing ug pasalamat sa Dios, nagatimbaya ako kaninyong tanan sa pag abot sa atong Ginoo ug Manluluwas nga si HesuKristo dinhi sa kalibutan!

Ang Pasko mao ang pinaka labing mahinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa katawhan, mao usab sa atong mga kinabuhi. Si Kristo mianhi sa kalibutan “alang sa katawhan, ug alang sa atong kaluwasan”. Si Apostol Pablo nagpamatuod nga ang Dios buot niya nga ang tanang mga tawo maluwas ug masayod sa kamatuoran (1 Tim. 2:4), diin gipadayag kanato sa ebanghelyo ni Kristo, kay kini mao ang gahom sa Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo (Rom. 1:16).

Ang anghel nagpahibalo sa mga magbalantay sa karnero didto sa Bethlehem sa labing dakong kalipay sa kapanganakan sa balaang bata nga si Kristo, ug sila miadto ug miyukbo Kaniya. Ug dali kita, mga anak sa Dios, karon magmalipayon sa dili matukib nga kalipay ug paghimaya (1 Ped. 1:8) uban sa atong mga espiritu dali musunod kita sa Bethlehem, sa Iyang pasungan ug magyukbo ngadto Kaniya. Si San Juan Krisostomo nagtawag sa kapanganakan ni Kristo nga “ang labing mahinungdanong piyesta”, “ang sinugdanan sa tanag kapiyestahan” tungod kay diri gibasi ang kapiyestahan sa Epiphany, Pagkabanhaw ug ang Pagkayab sa Ginoo, ug Pentekostes.

Ang katuyoan sa kalibutanong kinabuhi natong tanan mao nga makasugat kang Kristo, alang makaambit kita sa diosnon nga kinaiya (2 Ped. 1:4) aron makapanunod sa walay katapusang kinabuhi uban Kaniya. Mga hinigugmang kaigsuonan, sa sinugdanan sa Bag-ong tuig sa pagkamaayo sa Ginoo (Salmo 64:11) atong dal-on ang atong mga kasingkasing nga mapasalamaton sa Labing Magbalantay tungod sa Iyang madagayaong kaluoy nga giula alang kanato.

Usa ka mahinungdanon ang milabay nga tuig sa akong kinabuhi, pinaagi sa desisyon sa Balaang Synod sa Russian Orthodox Church ug sa Panalangin sa Iyang Balaang Patriarka sa Moscow ug tibuok Russia, KIRILL I, gitugyan kanako ang pagdumala sa Philippine-Vietnamese Diocese sa Patriarchal Exarchate sa Habagatang Sidlakang Asya. Uban kaninyo, hinigugmang mga kaparian, kaigsuonan, kinahanglan natong tumanon ang atong pagpangalagad ug pagpalig-on sa pagtuong Orthodox sa mga kasingkasing sa katawhan, pagpatukod sa mga templo, ug pag-abri sa bag-ong mga komunidad sa kalapdon sa atong diocese. Ang matag usa kanato kinahanglan, sigon sa atong abilidad sa pagbuhat sa bulahaton alang sa kahimayaan sa Balaang Simbahan sa pagpalig-on sa pagtuong Orthodox sa Rehiyon sa Habagatang Sidlakang Asya.

Hinigugmang mga pastol, mga magtutuo! Atong isalikway karon ang mga kabalaka niining kalibutan ug paminaw sa tingog sa mga Anghel nga nagapadayag sa kalibutan sa matuod ug walay panag-ingnan nga kalipay. Ang ebanghelyo nagdala sa dakong espirituhanong kalipay, tungod karong adlawa kita nahatagan sa katumanan sa kaluwasan nga mao ang gipaabot sa atong mga katigulangan sulod sa daghang mga henerasyon, ang gipanagna sa mga propeta ug ang gitinguha nga makita sa mga matarong. Sa pagsaulog niining malipayong adlaw, ang Balaang Simbahan nagatawag kanato: “Dali, ,magsadya kita sa Ginoo, sa pagsulti sa tinuod nga misteryo!” (Stichera sa Kapistahan)

Ako nangandoy alang sa tanan sa kalinaw ug kalipay diha sa Ginoo! Ang anghel karon nagapadayag kanato “ang dakong kalipay… kay ang Manluluwas si Kristo ang Ginoo natawo” (Lukas 2:10-11). Amen.

Hinaut ang bendisyon sa Ginoo maana kaninyong tanan!
Pinaagi sa grasya sa Dios

Pavel
Metropolitan sa Manila ug Hanoi
PASKO 2019/2020

Поделиться ссылкой:

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.