PAGTIMBAYA SA KAPASKOHAN Sa Metropolitan sa Singapore ug Habagatang Sidlakang Asya Sergiy

Russian Orthodox Church in Mindanao Jan 09, 2020

PAGTIMBAYA SA KAPASKOHAN
Sa Metropolitan sa Singapore ug Habagatang Sidlakang Asya Sergiy,
sa mga Labing talahurong obispo, klero ug tanang mahigugmaon sa Dios nga katilingban sa Patriarchal Exarch sa Habagatang Sidlakang Asya.

Labing talahurong kaigsuonan archpastors, matahurong kaparian, mga diyakon ug hunigugmang kaigsuonan!

Ako naga timbaya sa kinasingkasing kaninyong tanan, akong minahal, uban sa bantugan ug masidlakong kapistahan sa kapanganakan sa atong Ginoong manluluwas nga si Jesu Kristo.
Uban sa kalumo ug pagkamapasalamaton, atoa ng nahimamat kinsa ang Magbubuhat sa tibuok kalibutan makita ug dili makita nga gikan sa walay kahangturan, kinsa mitawag kanato gikan sa walay kinabuhi ngadton sa kinabuhi. Uban sa mga mata sa may pagtuo kita naga tan-aw sa maaghop nga batang Dios nagahigda nga naputos sa pasungan sulod sa bugnaw nga langub, ug kita nahibulong sa dili matuohong pagpaubos sa Magbubuhat, ug uban sa mga Langitnong Gahum, kita sa kasadya nag awit: Himaya sa Dios sa kahitas-an ug sa yuta pakigdait sa tawo nga iyang gikahimut-an! (Luke 2:14)
Matag tuig, uban sa tibuok simbahan atong masinatian kining labing dako nga milagro, ug uban sa atong limitadong panghunahuna naningkamot kita nga masabtan ang misteryo sa pagkahimugso sa Dios.
Sa pag pakasala, ang tawo nawad-an sa iyang magbubuhat ug nawad-an sa iyang kaugalingon. Ang dili pagsunod sa unang mga tawo sa ilang magbububuhat, nakaguba sa tibuok uniberso ug labaw sa tanan, sa iyang kaugalingon gitugyan niya ang Iyang kalag sa makalilisang nga kasakitan- ang kasakitan nga paghibulag sa iyang kaugalingon sa Dios. “Ang tawo walay pagbulag, walay kalautan, walay pakiggubat sa sala nga binuhat sa kinaiyahan,” – sinulat sa balaang amahan sa karaang simbahan, Balaang Obispo Basil ang Bantugan (Inilang asitiko sa iyang panahon sa monastikong paagi ug gihimulag ang kaugalingon sa kalibutan). Ang mabug-at nga gahum taliwala sa kalangitan ug kalibutan maoy resulta sa pagkalaglag sa tawo.
Sa daghang mga siglo, ang tawo nagpuyo sama sa usa ka ilo nga naningkamot sa pagpangita sa dalan pabalik sa balay sa iyang amahan, apan wala siya milampos. Wala ni unsa mang grupo sa mga kulto, pilusupikanhong panabut ug politikanhong ideya nga makasulban sa unsa mang resulta. Ug mao, nga sa hustong panahon miabot na ang gipaabot, ang Manluluwas miabot na, sa Iyang kaugalingon ang Magbubuhat miabot dinhi sa kalibutan. Ang Ginoong Jesu Kristo natawo duha kalibo ka tuig ang milabay sa halayong dapit sa palistina, nagbutyag sa mga tawo sa mahigugmaong Dios Amahan, nagpasig uli sa intigredad sa tawo ug sa koneksyon ngadto sa Magbubuhat. Sa pakighiusa sa langit ug yuta pinaagi sa Iyang kaugalingon, ang Manluluwas nag ayo sa atong nadugmok nga kinaiyahan tungod sa sala ug gihimo niya nga makaambit kita sa Balaang kinaiyahan (2 Pedro 1:4).
Ang pagkatawo ni Kristo pista sa kalinaw, kahiusahan, ug paglaom. “Kalinaw ang Akong ibilin kaninyo, ang Akong kalinaw Akong ihatag kaninyo; bisan pa ang kalibutan Akong ihatag kaninyo” (Juan 14: 27) ang Ginoo miingon. Unsa man kining kalinaw nga giingon sa Manluluwas kanato? Dili kini usa lang ka ordinaryo nga makalmahon nga paagi nga atong makita- o kalinaw nga resulta ug bunga sa atong nahimong mga sala. Inay nga si Kristo maoy naghatag kanato sa kalinaw uban sa Dios nga pinaagi niini ana kitay oportonidad nga makita ang matuod nga kalinaw sa matag usa, kini basi sa walay kamatayong kamatuoran gikan sa ebanghelyo: “Kung unsa nga ang imong gusto nga buhaton sa tawo kanimo buhata kanila” (Mateo 7:12). Kung kita nagpuyo sa kalinaw ug gugma sa usag usa, kini nagbuhat kanato nga lig-on sa espirituhanong paagi ug matuod nga kalipay. Hinumduman nato nga nakita nato ang tinuod nga pakighiusa diha lang kay Jesu Kristo ang atong Ginoo, ug walay kabalaka mga pagsulay niiining kinabuhia nga makahibulag kanato gikan kaniya.
Sa matag karon ug unya kita makadungog bahin sa militarinhong pakig away, mga dili kalikayang katalagman sa kalibutan sama sa linog. Ang kalinaw sa yuta nahimong huyang kaayo ug puno sa kahadlok. Apan kitang mga kristyano, nakahibalo pinaagi sa kasinatian nga “Matuod nga gugma makapalagpot sa tanang kahadlok” (1 Juan 4:18). Kini ang matang sa gugma nga gitudlo kanato ni Kristo ug magatawag kanato nga iyang mga tinun-an.
Dili nato huyangon ang atong mga pag ampo ngadto sa Dios aron nga siya molig-on ug maga panalangin sa tibuok kalibutan uban sa kalinaw nga labaw sa panabot (Phil 4:7). Hinaot nga ang atong mga buhat puno sa inigsuong gugma, kalooy, ug kalolot sa atong isig katawo, isip pakighiusa nato sa katawhan timaan sa atong pagkamatinumanon sa Dios, Kinsa nagtinguha sa tanang tawo nga maluwas ug masayran ang kahibalo sa kamatuoran (1 Tim. 2:4).
Akong mga minahal! Mga pahalipay kaninyo sa kanunay ug kanunay niining bantugang pista sa pagkatawo ni Kristo nag hinaot ako alang kaninyong tanan, sa inyong pamilya ug mga higala, nga ang kalinaw ug pakighiusa maana kaninyo sa umaabot nga bag-ong tuig.

+Sergiy
Metropolitan sa Singapore ug Habagatang Sidlakang Asya,
Patriarchal Exarch sa Habagatang Sidlakang Asya

Ang Pagkatawo
ni Kristo
2019/2020

Поделиться ссылкой:

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.